Privacy Policy (2023)

Events4Holland.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.Events4Holland.nl (hierna: “Events4Holland.nl“). Events4Holland.nl spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

1. Doeleinden

1.1 Op Events4Holland.nl wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van het kunnen aanbieden van de dienst. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om andere leden in staat te stellen contact met u op te nemen.

1.2 Op Events4Holland.nl kunt u aangeven of u wenst dat uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden over hetgeen Events4Holland.nl u te bieden heeft.

1.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal Events4Holland.nl (een deel van) uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of Events4Holland.nl betrokken is bij een overname en/of fusie.

1.4 Events4Holland.nl behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Events4Holland.nl, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Events4Holland.nl zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website Events4Holland.nl.

2. Algemene informatie

2.1 Voor Events4Holland.nl is het interessant te weten of Events4Holland.nl vaak bezocht wordt en welke diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal Events4Holland.nl bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Met deze informatie kan Events4Holland.nl haar diensten en Events4Holland.nl afstemmen op de wensen van de leden.

2.2 Om het recht van privacy van de leden te beschermen, zal alle informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van Events4Holland.nl echter wel negatief beïnvloedt kunnen worden.

3. Inzien chat en e-mail

3.1 Events4Holland.nl onthoudt zich van het inzien van de chatroom, e-mail en andere persoonlijke bestanden van leden en stelt deze niet aan derden ter beschikking, tenzij Events4Holland.nl hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van een bevoegde rechter.

3.2 Onverminderd voorgaande is Events4Holland.nl gerechtigd tot het inzien van de chatroom en e-mail berichten, indien zij voldoende reden heeft om aan te nemen dat de wijze waarop de chatroom en de e-mail faciliteiten worden gebruikt in strijd is met de algemene voorwaarden.

4. Wijzigen van Persoonsgegevens

4.1 Leden kunnen op elk moment zelf zijn/haar persoonsgegevens veranderen of verwijderen uit de database.

5. Wijziging privacy policy

5.1 Indien Events4Holland.nl mocht besluiten haar Privacy Policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Policy.

6. Vragen en verzoeken

6.1 Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy-beleid van Events4Holland.nl dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: Info@Events4Holland.nl.

Privacy Policy
Events4Holland.nl respecteert de privacy van alle gebruikers op de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Events4Holland.nl zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Events4Holland.nl gebruikt de verzamelde gegevens alleen om diensten te kunnen leveren aan haar leden.

Events4Holland.nl verkoopt jouw gegevens dus niet !

image_pdfimage_print